பள்ளிக்கல்வி – சார்நிலைப்பணி – இடைநிலை/சிறப்பாசிரியர்பணியிலிருந்து பட்டதாரி (தமிழ் ) ஆசிரியருக்கு தகுதி வாய்ந்தோர் புதிய திருத்திய பட்டியல்  

 

புதிய திருத்திய பட்டியல்

CLICK HERE – DSE – SGT/SPL.TR TO BT TAMIL NEW CORRECTED PANEL…

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply